​Chim Có Tổ Người Có Tông !
Danh Sách C?p Nh?t

Danh Sách Cập Nhật - Tháng 10-2012

T.T. Tên Họ Gia Đình  Cư Ngụ T.T. Tên Họ Gia Đình  Cư Ngụ
01  H.T. Thích Thanh An  CA- USA 02 GĐ. Nguyễn Văn Bình   CA-USA
03 GĐ. NT.Nam Phương  Ca- USA 04 GĐ.Đinh Văn Nước FL - USA
05  GĐ. Đinh Văn Hà FL - USA 06 GĐ. Đinh Thị Nguyệt  FL - USA
07 GĐ. Đàm Văn Trung FL- USA 08  GĐ. Đàm Văn Huệ  FL - USA
09  GĐ. Đàm Văn Keo FL- USA 10 GĐ. Đàm Văn Hành  NC- USA
11 GĐ. Nguyễn Văn Côi  FL- USA 12 GĐ. Nguyễn Văn Sửu FL- USA
13 GĐ. Nguyễn Văn Đi FL- USA 14  GĐ. Nguyễn Văn Thái FL-USA
15 GĐ.Trịnh Văn Xuân  TX-USA 16 GĐ. Nguyễn Văn Tấn TX-USA
17 GĐ. Nguyễn Thị Tú  TX-USA 18 GĐ. Nguyễn Văn Diện TX-USA
19 GĐ. Đinh Văn Tùng  TX-USA 20  GĐ. Con Trai Đ.VT. TX-USA
21 GĐ.Con Gái Đ.V.T. TX-USA 22 GĐ. Huỳnh Kim Thông  NC-USA
23 GĐ.Con Gái H.K.T NC-USA 24 GĐ.N.T.Hoài Phương TX-USA
25 GĐ. Nguyễn Thị Lan MA-USA 26 GĐ. Nguyễn Văn Kết MA-USA
27 GĐ. Phan Thị Bình VA-USA 28 GĐ. Trịnh Thị Hồng CA-USA
29  GĐ. Lê Văn Cúc CA-USA 30  GĐ. Nguyễn Văn Hú CA-USA
31 GĐ. Lê Văn Điểu KY-USA 32 GĐ.Lê Văn Tâm KY-USA
33 GĐ. Lê Văn Được KY-USA 34 GĐ.Lê Kim Loan CA-USA
35 GĐ. Nguyễn Thị Uyên CA-USA 36 GĐ. Đàm Thị Tiến CA-USA
37 GĐ. Đàm Văn Nhựt CA-USA 38  GĐ. Con Gái Đ.V.N CA-USA
39 GĐ. Nguyễn Văn Sanh  CA-USA 40  GĐ.NG.T.Như Liễu CA-USA
41 GĐ.Huỳnh Văn Lưong CA-USA 42 GĐ. Nguyễn Văn Dũng CA-USA
43 GĐ. Đàm Thị Trang CA-USA 44 GĐ.Đàm Văn Tuất CA-USA
45 GĐ. Đàm Thị Xuyên CA-USA 46 GĐ.Nguyễn Thị Cúc CA-USA
47 GĐ.Nguyễn Thị Mai CA-USA 48 GĐ.Nguyễn Văn Long CA-USA
49  GĐ.Nguyễn Thị Dung  CA-USA 50  GĐ.Con Gái N.T.Dung CA-USA
51 GĐ. Đàm Thị Xa CA-USA 52 GĐ. Nguyễn Văn Dậu CA-USA
53 GĐNguyễn Văn Thành CA-USA 54 GĐ. Bà Lịch CA-USA
55 GĐ. Nguyễn Văn Huy CA-USA 56 GĐ. Hồ Văn Ban CA-USA
57 GĐ. Hồ Văn Phò CA-USA 58 GĐ. Hồ Thị Thành  FL-USA
59 GĐ. Lê Văn Hải NC-USA 60 GĐ. Đàm Văn Dần WA-USA
61 GĐ. Đàm Văn Cư WA-USA 62 GĐ. Đàm Văn Tân WA-USA
63 GĐ. Phan Thanh Trọng WA-USA 64 GĐ. Phan Thị Nhơn WA-USA
65 GĐ. Lê Văn Tôn WA-USA 66 GĐ. Phan Hồng Tuấn WA-USA
67 GĐ. Đinh Văn Chức Canada 68 GĐ. Nguyễn Văn Dũng Canada
69 GĐ. Nguyễn Văn Công Canada 70 GĐ. Nguyễn Văn Bình Canada
71 GĐ.ConGái N.T.Tuyết Canada 72 GĐ. Đinh Văn Phàn JAPAN
73 GĐ. Đinh Văn Hùng JAPAN 74 GĐ. Nguyễn Văn Cữu JAPAN
75 GĐ. Nguyễn Văn Ánh JAPAN 76 GĐ. Huỳnh Kim Đa JAPAN
77 GĐ. Nguyễn Văn Trí JAPAN 78 GĐ.Nguyễn Thị Ân JAPAN
79 GĐ. Nông Văn Tân JAPAN 80  GĐ. Nông Văn An Australia
81 GD. Hồ Hoàng Chuơng Australia 82 GĐ. Nguyễn Văn Ngọt Australia
83 GĐ. Nguyễn Thị Hoa Germany      
84 Vợ Chồng Huỳnh Văn Được & Con Gái Oakland, ca 85 Cha;u Ngoại Bà Ken Oakland, Ca
86 Con Gái Ông Chín Hiên Sacramento , CA, 87 Con Gái Đàm Văn Thành Florida,USA
Thượng Tọa : Thích Thanh An - An Tường Tự Viện
​ H.T. : Thich Thanh An
( Trù Trì An Tường Tự Viện )
* Con Gái : Huỳnh Kim Thông   ( Bác Sĩ Nha Khoa )
*  Nguyên Thị Như Liễu          ( Chủ Nhà Hàng Phở King )
* Hedi Hoai Phuong Nguyen    ( Chủ Hảng Software Consultant )

Vô cùng tiếc thương một số Đông Hượng Mỹ Khê
đã vỉnh viễn ra đi nơi Quê Hương thứ hai
( Đất khách Quê người )
1- Đại Đức : Thích Thiện Tường      2- Hồ Tấn Hoá    3- Hồ Văn Dũng  4- Huỳnh Tấn Lực
5- Huỳnh Văn Phi   6- Nguyễn Văn Nhiên   7-Lê Văn Minh ( Con Lê Văn Điểu )
8 - Nguyễn Văn Sáu ( Em Nguyễn Văn Thu )

Bởi một số Bà Con Đồng Hương vẫn còn sống khép kín cho nên không làm sao tránh khỏi thiếu sót
Ai cần bổ sung - có thể liên lạc với Tác Gỉa
  Trân Trọng
  Nguyễn Mỹ Khê


   MỚI CẬP NHẬT THÊM -2016
 Con Gái ; Tác Gỉa 
- NGUYỄN THỊ NHƯ LIỄU