​Chim Có Tổ Người Có Tông !
Những Sắc Phong Quốc Triều do Các Triều Đại Nhà Nguyễn Ban Tặng Làng Mỹ Khê

- Sắc chỉ Quảng Nam Tỉnh Hoà Vang Huyện Mỹ Khê Xã tùng tiền phụng sự hoàng hệ phổ tế linh cảm diệu thông mặt tướng trang vi dục bảo trung hưng thiên y diên ngọc phi thượng đẳng thần tiết kinh ban cấp 

- Sắc phong chuẩn kỳ phụng sự Duy Tân nguyên niên tấn quang đại lễ phong đăng ngật đặt chuẩn y cưu phụng sự dụng ý quốc khanh nhỉ thần tự diển khâm tai 
------------------------------------------
Sắc chỉ Quảng Nam tỉnh Hoà Vang Huyện Mỹ Khê Xã tùng tiền phụng sự 

- Hoàng huệ phổ tế linh cảm diệu thông mặt tướng trang nghiêm thiên y a na điển ngọc phi thượng đẳng ban cấp 

- Sắc phong chuẩn kỳ phụng sự Tự Đức tam thập nhứt niên chánh trị trầm ngũ tuần đại khánh tiết kinh ban bảo thiệu trác ân lễ phong đăng ngậ đặt chuẩn hứa y cưu phụng sự dụng ý quốc khanh nhi thần tự diển khâm tai 
-----------------------------------------------
Sắc chỉ Quảng Nam Tỉnh Hoà Vang Huyện Mỹ Khê Xã tùng thần phụng sự hoằng mô vĩ lược đôn hậu phù hựu trạc dương trác vĩ cao cát quảng độ thượng đẵng thần bảo an chánh trực hựu thiện đôn ngưng thành hoàng chi thần 

- Từ tế chương linh trợ tín trừng trạm Nam Hải cư tộc ngọc lân chi thần tiết kinh ban cấp 

- Sắc phong chuẩn kỳ phụng sự Tự Đức tam thập nhứt niên chánh trị thẩm ngũ tuần đại khánh tiết kinh ban bảo thiêu trạc ân lễ phong đăng ngọc chuẩn hứa y cựu phụng sự dụng chi quốc khánh nhi thần tự diển khâm tai 
-------------------------------------
Sắc chỉ Quảng Nam Tỉnh Hoà Vang Huyện Mỹ Khê Xã tùng tiền phụng sự hoằng mô vĩ lược đôn hầu phù hựu trạc vĩ đực bảo trung hưng cao cát quảng độ thượng đẳng thần bảo an chánh trực thiên đôn ngưng đực bảo trung hưng thành hoàng chi thần tử tế chương linh thơ tín trừng trạm đực bảo trung hưng Nam Hải cư tộc ngọc lân chi thần tiết kinh ban cấp 

- Sắc phong chuẩn kỳ phụng sự Duy Tân nguyên niên tấn quang đại lễ kinh ban thiên trác ân lễ phong đăng ngật đặt chuẩn y cưu phụng sự dung ý quốc khánh nhi thần tự diển khâm tai
------------------------------------------
Sắc đông hân cư tộc ngọc lân chi thần nguyên tăng tử tế chương linh thơ tín chi thần hộ quốc tỷ dân nâm trước linh ứng tứ kim phu ưng 

- Anh mang miên niêm thần lưu khả giatăng tử tế chương linh thơ tín trừng trạm chi thần 

- Nhuân chuẩn Hoà Vang Huyện Mỹ Khê Xã y cưu phụng sự thần kỳ tương hưu bảo ngã lê dâm khâm tai 
-------------------------------
ắc hoằng mô vĩ lược đôn hậu phù hựu trạc dương trạc vĩ cao cát quảng độ thượng đẳng thần từ tế chương linh trợ tín trừng trạm Đông Hải cự tộc ngọc lân chi thần 

- Hương lai hộ quốc tỷ dân nâm trước tiết mông ban cấp 

- Tăng sắc hưu tự tứ kim phú ưng 

- Anh mạng miên niêm thần hưu khả gia tăng đực bảo trung hưng các đăng thần 

- Nhuận chuẩn hứa Quảng Nam Tỉnh Hoà Vang Huyện Mỹ Khê Xã y cựu phụng sự thần kỳ tương hựu bảo ngã lê dân khâm tai 
------------------------------------
Sắc hồng huệ tế linh cảm thiên y a na diển ngọc phi thượng đẳng thần hộ quốc tỷ dân nâm trước linh ứng tiết mông ban cấp 

- Tăng sắc chuẩn hứa phụng sự Minh Mạng nhị thập nhứt niên tự ngã 

- Thánh tổ nhơn hoàng đế ngũ tuần đai khánh tiết khâm phụng 

- Bảo thiên trắc ân lễ phong đăng ngật tứ kim phủ ưng 

- Anh mạng miên niêm thần hưu khả gia tăng hồng huệ phổ tế linh cảm diện thông 

- Nhuân chuẩn hứa Hoà Vang Huyện Mỹ Khê Xã y cựu phụng sự thần kỳ tăng hựu bảo ngã lê dân khâm tai 
----------------------------------------------------
ắc thiên y a na diên phi chúa ngọc tôn thần tỷ dân hiên hữu công đức kinh hữu dân phụng sự phụng ngã 

- Thế tổ cao hoàng đế thống nhứt hải đủ khánh bị thần nhơn nghi long hiển hiệu khả gia tăng hồng nhơn phổ tế linh cảm thượng đẳng thần 

- Nhuân chuẩn hứa võng nhi thuộc Mỹ Khê Xã y cưu phụng sự thần kỳ tương hựu bảo ngã lê dân khâm tai 
------------------------------------------------
Sắc Mỹ Khê Thành Hoàng chi thần hộ quốc tỷ dân hiên hữu công đức kinh hữu xã dân phụng sự phụng ngã 

- Thế tổ cao Hoàng Đế thống nhất hải đủ khánh bi thần nhơn tứ kim quang thiệu hồng đồ miên niêm thần hưu nghi long hiển hiệu hiệu khả 

- Gia tăng bảo an chi thần nhuân chuẩn hứa võng nhi thuộc Mỹ Khê Xã y cựu phụng sự thần kỳ tương hựu bảo ngã lê dân khâm tai 
------------------------------
Sắc Mỹ Khê bảo an chánh trực Thành Hoàng chi thần hộ quốc tỷ dân nâm trước linh ứng tiết mông ban cấp 

- Tặng sắc chuẩn hứa phụng sự tán kim phủ ứng 

- Anh mạng miên niêm thần hữu khả gia tăng bảo an chánh trực hựu thiện chi thần 

- Nhuân chuẩn hưa Hoà Vang Huyện Mỹ Khê Xã y cựu phụng sự thần kỳ tương hựu bảo ngã lê dân khâm tai 
Duy Tân tam niên bát ngoạt thập nhứt nhựt uy Tân tam niên bát ngoạt thập nhứt nhựt ( Năm thứ ba 11/08/1909 )

Tự Đức tam thập niên nhứt ngoạt nhị thập tứ nhứt ( Năm thứ 33 ngày 24/11/1873 )

Tự Đức tam thập nhứt ngoạt nhị thập tứ nhựt ( Năm thứ 33 ngày 24/11/1873 )

Duy Tân tam thập bát ngoạt thập nhứt nhựt ( Năm thứ ba 11/08/1909 )

Tự Đức ngũ niên thập nhứt ngoạt sơ nhị nhựt ( Năm thứ năm 2/11/1851 )

Đồng Khánh nhị niên thất ngoạt sơ nhứt nhựt ( Năm thứ hai 11/07/1887 )

Thiệu Trị tam niên tứ ngoạt thập nhị nhựt ( Năm thứ ba 12/04/1843 )

Minh Mạng thất niên cửu ngoạt thập thất nhựt( Năm thứ bảy 17/09/1827 )

Minh Mạng thất niên cửu ngoạt thập nhứt nhựt ( Năm thứ năm 17/04/1827 )

Thiệu Trị tam niên ngũ ngoạt thập tứ nhựt ( Năm thứ ba 14/05/1843 )